ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ( 1อัตรา )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงาน
• ติดต่อประสานงานกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น
• ติดตามข่าวสารด้านตลาดหลักทรัพย์ , เศรษฐกิจ . กฎระเบียบ ตลท. และ กลต.
• ให้คำปรึกษา , ตอบข้อซักถามลูกค้า และผู้ถือหุ้น
• รวบรวมความเห็นของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน เสนอต่อฝ่ายบริหาร
• สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
• Update ข้อมูลบนเวบไซต์บริษัท ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 26-35 ปีขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน,บัญชี,บริหาร
• ประสบการณ์ 0-5 ปี ถ้าเคยผ่านงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้และติดต่อกับธนาคารด้านข้อมูลการเงิน
• มีบุคลิกดี มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในการทำงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • บุคลิกภาพดี
  • การแก้ไขปัญหา

สมัครงาน

Apply Now