พนักงานบัญชี/Accountant

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ลักษณะงานที่ทำ :
• บันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี
และเป็นระเบียบแบบแผน เช่น บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจ่าย เป็นต้น
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับ
เงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี
ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น
• ทางบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กาหนดเป็นประจำ
เพื่อแสดงรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับ และรายจ่าย กำไรหรือขาดทุน และ
เรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่กำลังดำเนินงานอยู่
คำนวณและจ่ายเงินค่าจ้าง ทำรายงานแสดงฐานะทางการเงิน ทารายงาน
แสดงฐานะทางการบัญชีให้แก่ลูกค้า และปฏิบัติงานต่างๆ เกี่ยวกับการทำ
บัญชีทาบันทึกการเงินโดยใช้ เครื่องทาบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี
รวบรวมรายงานเสนอตามระยะที่กาหนดเป็นประจำ
• จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อ และขายพร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำ
เสนอกรมสรรพากร ทุกเดือน จัดทำรายงานภาษีเงินได้ของบริษัทเพื่อนำ
เสนอกรมสรรพากรทุกสิ้นปี
• จัดทำเอกสารทางด้านการเงินต่างๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ง
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
• มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทางานเกี่ยวกับการเงิน
• รักการเรียนรู้
• มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ในการนาเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้อง รวดเร็วและ มีประโยชน์อย่าง แท้จริงในการตัดสินใจ - มีความรอบคอบ วิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งผลกระทบในด้านลบ ให้น้อยที่สุดแหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ และสังคม
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม software บัญชี มีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามสมควร มี ความรู้ระบบภาษีของไทย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ความแม่นยำ ความถูกต้อง
  • ความซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now