บรรณาธิการบริหาร (ARIP)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• บริหารและวางกลยุทธ์ให้กับหนังสือ
• วางแผน / ควบคุมการผลิตหนังสือ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 32-45 ปี
• ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
• ประสบการณ์ด้านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
• ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด และเข้าใจและสามารถบริหารการตลาดของหนังสือได้
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารและจัดการงาน ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
• มีความสามารถในการคิด-จับประเด็น, เขียน และวิเคราะห์ข่าว รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการเขียนบทความ สัมภาษณ์บุคคล และถ่ายทอดเป็นบทความให้น่าอ่านได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ ,ทำงานอย่างมีระบบและมีแผนงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 15 Dec 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 45 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะด้านการจัดการ
 • การจัดการอย่างเป็นระบบ

สมัครงาน

Apply Now