บรรณาธิการบริหาร (ARIP)

BangkokFull-Time

Job Description

• บริหารและวางกลยุทธ์ให้กับหนังสือ
• วางแผน / ควบคุมการผลิตหนังสือ

Job Specification

คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 32-45 ปี
• ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
• ประสบการณ์ด้านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
• ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาด และเข้าใจและสามารถบริหารการตลาดของหนังสือได้
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารและจัดการงาน ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
• มีความสามารถในการคิด-จับประเด็น, เขียน และวิเคราะห์ข่าว รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการเขียนบทความ สัมภาษณ์บุคคล และถ่ายทอดเป็นบทความให้น่าอ่านได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ ,ทำงานอย่างมีระบบและมีแผนงาน

Job Details

 • Opened Until: 15 Dec 2015
 • Full-Time
 • Work Routine: Monday to Friday
 • Writing

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Age: under 45 years
 • Expirience: 5 Years

General Skills

 • Analysis
 • Creative/Innovative thinking
 • Leadership
 • Management Skill
 • Organisation

Apply For Job

Apply Now