Land Acquisition Specialist

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย
• ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ดินแต่ละทำเล
• ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน
• เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน
• ประสานงานเพื่อทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์
• จัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• ประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now