Land Acquisition Executive

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ประสานงานระหว่าง (SBU) และฝ่ายออกแบบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
• ร่วมจัดทำแผนความต้องการที่ดินในแต่ละปีของการสรรหา
• ตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดินเป้าหมาย
• รับประด็นปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่ดิน
• ประสานงาน ติดตาม แก้ไขปัญหาที่ดินในเรื่องต่างๆ
• ควบคุมตรวจสอบรายละเอียดที่ดิน ที่มีผู้เสนอขาย เพื่อคัดกรองที่ดิน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

สมัครงาน

Apply Now