Handyman (รักษาความปลอดภัย)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแลการเข้าออกพนักงานตรวจค้น
• ดูแลความปลอดภัยของโรงแรม
• ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบ ๆ โรงแรม
• ช่วยงานส่วนกลาง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications
• เพศชายอายุ 20 - 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
• มีความรับผิดชอบ
• ตรงต่อเวลา
• ขยัน ซื่อสัตย์

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 30 Oct 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • ความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุ: ด้านล่าง 40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now