นักวิเคราะห์ตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด พร้อมวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางการตลาด สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์

- วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เช่น Market Trend, Consumer Trend, Product Trend

- วิเคราะห์ลูกค้า Key Account เพื่อสนับสนุนการจัดทำ Key Account Management

- วิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์

- วิจัยทางการตลาด

- วิเคราะห์ยอดขาย เพื่อชี้ประเด็นปัญหา ให้นักการตลาดกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ไขปรับปรุง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์, สถิติ, การตลาด

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาดได้

- สามารถใช้งาน SPSS ได้ และสามารถใช้ Excel ในระดับ Advance

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now