ผู้อำนวยการการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนการตลาด (Master Plan)และจะต้องสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประจำปี 2016

- วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณการตลาดประจำปี 2016

- กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดตามช่องทางการขาย ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางกับ ลูกค้า Key Account

- ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและวิเคราะห์งานร่วมกับลูกค้า, ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย เพื่อเป็นโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- สร้างความเข้าใจให้กับทีมงานได้เห็นภาพของเป้าหมายของทีมและบริหารงานทีมงานให้ถึงเป้าหมาย

- สร้างและรักษาทีมงานที่ดี และจะต้องบริหารความสัมพันธ์ภายในทีมงานของตน

- พัฒนาทีมงานในทีมให้มีศักยภาพมากขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด

- ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้าน การขาย, การตลาด และการบริหารจัดการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

สมัครงาน

Apply Now