เจ้าหน้าที่การตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการตามแผนการตลาดที่วางไว้, โดยครอบคลุมถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จสินค้าสามารถอยู่ในตลาดได้ และบริษัทมีกำไร

- การจัดการด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จะต้อง รักษาภาพลักษณ์ของบริษัท และจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการ

- จัดหา และ ประสานงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

- จัดทำประมาณการขาย และเป้าหมายการขายรายปีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ

- ประเมินผลการขาย / ยอดขาย และผลกำไร ในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและการขาย POP แผ่นพับ, ใบปลิวในการขายให้เหมาะสม ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการขาย

- จัดทำแผนการออกตรวจตลาด

- ประมวลผลและวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับกลยุทธ์การขายและยอดขายให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

- ประมวลผลสินค้าคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และกิจกรรมทางการตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด / บริหารธุรกิจ และสายงานที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-2 ปี ด้านการตลาด / การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย / การขาย / บริหารธุรกิจ

- มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีความคิดสร้างสรรค์

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now