เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

- ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพนักงาน

- จัดทำข้อมูล สรุปและรวบรวมงานทางด้านบุคคลและธุรการ

- ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้คำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านบุคคลและธุรการ

- สามารถใช้ MS-office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now