เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบงานด้านงานกลยุทธ์ และนโยบาย ของฝ่ายต่างๆ
เช่น
- การสรรหาและคัดเลือก

- แรงงานสัมพันธ์

- การพัฒนาพนักงาน

- การฝึกอบรม

- งานระบบ HRIS

- งานด้านการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

หรือด้านใดด้านหนึ่ง

ให้สามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละ Function ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอเป็นอย่างดี

- มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now