ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดประสิทธิภาพ

- การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์(โรงงาน)

- ปรับปรุงด้านการกำหนดแนวปฎิบัติและมาตรฐานการทำงานให้มีประสิทธิภาพในกลุ่มงานทรัพยากรมนุษย์(โรงงาน)

- การปรับปรุงการทำงานในแผนกให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ

- จัดทำแผนกำลังคนของสายธุรกิจ (MTP)

- การบริหารประสิทธิภาพด้านข้อมูล HRIS ของสายธุรกิจ

- ควบคุม และทบทวนเรื่องขั้นตอนการทำงานของแผนก ให้สองคล้องกับระบบมาตรฐาน และการจัดการภายใน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์

- ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี ด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

- ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงธุรกิจ งานโรงงาน Operation และด้านการบริหารสำนักงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

สมัครงาน

Apply Now