เจ้าหน้าที่การเงิน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำเช็ค และใบนำฝากเช็ค โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Bank Status รวมถึงจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

- จัดทำรายละเอียดของการรับชำระเงิน ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลการรับชำระเงินผ่านระบบ
Bill Payment ของเครือเบทาโกร

- ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและวางข้อมูลการจ่ายที่ระบบ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจ่ายเงินระบบ Direct Credit และ Smart Credit

- รับผิดชอบและติดตามงานด้าน Cash Management ของบริษัทที่ดูแล โดยจัดทำข้อมูลของการรับชำระเงินผ่านระบบ E-Payment พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำการใช้งานระบบ E-payment ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

- มีความรู้พื้นฐานในงานธนาคาร

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ( Excel, Word, PowerPoint )

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now