ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ

- ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ

- นัดหมายและจัดทำจดหมายเชิญประชุมกับผู้รับการตรวจ

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบภายนอก 3 ปี หรืออย่างน้อย 5 ปีทางด้านบัญชี

- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสารได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Ms Access ในระดับดี

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานเขียน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now