ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

BangkokFull-Time

Job Description

รับผิดชอบงาน Audit ของเครือเบทาโกร

- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ

- จัดทำรายงานการตรวจสอบ

- ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ

- นัดหมายและจัดทำจดหมายเชิญประชุมกับผู้รับการตรวจ

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้่นไป สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ

- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบภายนอก 3 ปี หรืออย่างน้อย 5 ปีทางด้านบัญชี

- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสารได้

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Ms Access ในระดับดี

Job Details

  • Opened Until: 11 Sep 2016
  • Full-Time
  • Work Routine: Monday to Friday
  • Writing

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: 3 Years

Spoken Languages

  • English (Basic)

Written Languages

  • English (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

Apply For Job

Apply Now