ผู้จัดการแผนกการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย

- ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งขัน

- ควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรมการตลาด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริหารและกำหนดกลยุทธ์สินค้าและตราสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายและสถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า

- บริหารจัดการโครงสร้างราคาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างราคาของเราเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันต่อไป

- บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย และกำหนดกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

- บริหารการส่งเสริมการตลาด และกำหนดนโยบายการส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ทางการตลาดอื่น ๆ

- บริหารการสื่อสารการตลาด และวางแผนเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด บริหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้าน การตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร / เนื้อแปรรูป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now