เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Trade Marketing)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนการตลาด (Master Plan) เพื่อเป็นแนวทางการทำงานประจำปีของ Key Account ที่ได้รับผิดชอบ

- วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณการตลาดประจำปีของ Key Account ที่ได้รับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด ( IMC ) สินค้าแบรนด์
S PURE และ Betagro"

- สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและวิเคราะห์งาน เพื่อเป็นโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- พัฒนา 3 ทักษะการทำงานให้มีศักยภาพ

- สำรวจตลาดและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวคู่แข่งในช่องทาง Modern Trade ร่วมกับทีมขาย และ Product Marketing

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและลูกค้า Key Account ที่ได้รับผิดชอบ เพื่อโอกาสในการขยายการจำหน่ายสินค้าและสร้างยอดขายในอนาคต (CRM)

- สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- อายุ 28 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

- มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด

- มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now