เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำการจัดซื้อสินค้าด้านวิศวกรรม เช่น อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์การผลิต

- วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา

- สรรหา สืบราคา และเจรจาต่อรองกับ Supplier รายใหม่ อยู่เสมอ และสร้างศักยภาพ Supplier รายเดิม

- ตรวจเยี่ยม (Site Visit) ประเมินศักยภาพ Supplier รายใหม่ และรายเดิม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าที่ซื้ออย่างชัดเจน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานด้านต่างๆ

- การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

- ติดตาม และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทางด้านการจัดซื้อเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในทีมงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น

- งานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน KPI ,Project Kaizen

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า,การจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีด้านงานด้านจัดซื้อ

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

- มีความรู้ด้านวิศวกรรม

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now