เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ทำการสำรวจตลาดกลุ่มช่องทางการตลาดที่รับผิดชอบ รวมถึงคู่แข่ง และกิจกรรมต่างๆ

- วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆรายเดือน และควบคุมงบประมาณ

- นำเสนอแผนรายปีและรายเดือน

- ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย

- จัดทำสื่อส่งเสริมการขาย

- จัดทำใบเสนออนุมัติการจัดกิจกรรม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การตลาด

- ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้าน การตลาด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now