เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Branding)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนการดำเนินงาน, กลยุทธ์ และเป้าหมายการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จสินค้าสามารถอยู่ในตลาดได้

- จัดหา และ ประสานงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้

- จัดทำประมาณการขายรายเดือนและรายปี รวมถึงประเมินยอดขายและกำไรในกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำแผนการออกสำรวจตลาด ประมวลผลสินค้าคู่แข่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย และ วิเคราะห์แนวโน้มการตลาดรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการปรับกลยุทธ์การขายและยอดขายให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน

- จัดทำแผนส่งเสริมการขาย รวมทั้งกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นยอดขาย

- จัดทำเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดและการขาย POSM แผ่นพับ, ใบปลิวในการขายให้เหมาะสม และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายการขาย

- มองหาโอกาส และ แนวทางสื่อสารให้สินค้าที่มีอยู่ให้ตอบรับกับเทรนของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค

- วิเคราะห์ยอดขายแบบรายเดือนของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อปรับกลยุทธ์ หรือหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่ต้องการ Boost Up ยอดขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด

- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์

- มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด

- มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now