ผู้จัดการส่วน Trade Marketing

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- จัดทำแผนการตลาด (Master Plan)

- วางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณการตลาด

- กิจกรรมการสื่อสารทางการตลาด Trade ( IMC ) ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางกับ ลูกค้า Key Account

- ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนและวิเคราะห์งาน เพื่อเป็นโอกาสในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- สร้างความเข้าใจให้กับทีมงานได้เห็นภาพของเป้าหมายของทีมและบริหารงานทีมงานให้ถึงเป้าหมาย

- สร้างและรักษาทีมงานที่ดี และจะต้องบริหารความสัมพันธ์ภายในทีมงานของตน

- พัฒนาทีมงานในทีมให้มีศักยภาพมากขึ้น

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด , การสื่อสารการตลาด ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป ด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ

- มีทักษะด้านการขายและการตลาด

- มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now