เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งเสริมการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สรรหา และติดต่อประสานงานสถานที่ต่าง ๆ เพื่อจัดงาน Event / งาน Road Show ต่าง ๆ

- กำหนด และวางแผน การจัดงาน Event / งาน Road Show ให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีมีงาน Event / งาน Road Show ต่าง ๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจการตลาด / การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการจัดกิจกรรมงาน Event / งาน Road Show ตามสถานที่ต่าง ๆ

- สามารถใช้โปรแกรม Computer MS Office ได้ดี

- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • ใบขับขี่

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now