เจ้าหน้าที่อาวุโส Digital Marketing

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการวางแผน ออกแบบ และดำเนินกิจกรรมของ Digital Marketing ได้ เช่น Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Appication ต่างๆ, Website, Mobile, หรือเครื่องมือการสื่อสารบนออนไลน์อื่นๆ

- ดูแลการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

- วิเคราะห์และรายงานการทำกิจกรรม Digital Marketing

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , นิเทศน์ศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ด้าน บริหารจัดการสื่อ Digital Marketing (Social Netwotk, Mobile Online)

- มีความรู้ด้าน Digital Marketing

- สามารถเขียนเวบไซท์โดยใช้ PHP , JAVA ได้ในขั้นพื้นฐาน

- สามารถออกแบบกราฟฟิคเพื่อใช้ประกอบเวบไซต์และสื่อออนไลน์ได้

- มีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now