เจ้าหน้าที่อาวุโสวิจัยตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการวิจัยตลาด- กรณีที่แผนกฯ ดำเนินการเอง

- ประสานงานกับ Research Agency เพื่อทำงานวิจัย - กรณีจ้างภายนอก

- จัดทำงานวิจัยตลาดในภาพรวมที่เป็นประโยชน์กับทุก ๆ BU เช่น แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านงานวิจัยตลาด

- ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และงานวิจัยตลาด

- รู้จักบริษัทวิจัยตลาดต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดจ้างทำงานวิจัยตลาด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now