เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกแบบ จัดกิจกรรมการตลาด ควบคุมการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในตราสินค้าที่ดูแล หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดำเนินกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้อง กับ Brand ของแต่ละสินค้า

- สำรวจตลาด เพื่อศึกษาความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segment และ Update สถานการณ์ทางการตลาด

- ประสานงานและจัดทำ ออกแบบ อุปกรณ์ทาง การตลาด เพื่อสนับสนุนการขาย

- สนับสนุนงานของฝ่ายขาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับคู่ค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วทบ. ทั่วไป หรือ การตลาด

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการจัดกิจกรรม หรือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now