เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือเบทาโกรและกลุ่มธุรกิจอาหาร ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครือเบทาโกร

- สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมสำหรับด้านสื่อออนไลน์ รวมถึงวางแผนการประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การตลาดของเครือเบทาโกร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

- สร้างสรรค์ content ในสื่อ online ให้มีความน่าสนใจเป็นไปตามแผนงานการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเครือเบทาโกรอย่างสม่ำเสมอ

- เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ และ E-newsletter เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของเครือเบทาโกร

- ประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อตอบคำถามและข้อร้องเรียนจากลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ของเครือเบทาโกร

- มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อดิจิตอลของของเครือเบทาโกร ในการเพิ่มช่องทางให้บริการใหม่ ๆ โดยเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อมูลเชิงลึก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

- สร้างความสัมพันธ์กับ Blogger และสื่อ Website อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวสารและการจัดกิจกรรมของเครือเบทาโกร

- ตรวจสอบข้อมูล ข่าว การแสดงความคิดเห็น ทีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 3 - 5 ปี ด้าน สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ Digital Marketing

- มีความเข้าใจการการตลาดบนสื่อออนไลน์ ในเรื่องเนื้อหา ช่องทางการลงสื่อ และเครื่องมือหรือกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อวางแผนการลงสื่อออนไลน์ได้

- มีประสบการณ์การในงานเขียนดิจิตอลคอนเทนท์

- มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ รักการอ่าน และชื่นชอบในการเขียน

- สามารถคิดไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Website ได้

- ชื่นชอบเทคโนโลยี ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ Social Trend

- มีความรับผิดชอบสูง เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี

- ตรงต่อเวลา ทำงานเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now