เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.งานพัฒนาประสิทธิภาพการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนด รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุด
•โครงการพัฒนาอาชีพ (พืชหลัก)
•โครงการส่งเสริมอาชีพ
•โครงการธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
•โครงการชุมชนต้นแบบ
•โครงการ 1 โรงเรียน 1 โรงงาน
2.พัฒนาให้พนักงานสำนักกิจกรรมเพื่อสังคมให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้และเครื่องมือด้าน
Productivity ไปใช้ในงานพัฒนาชุมชนได้
•อบรมให้ความรู้พนักงานมีความเข้าใจในเครื่องมือด้านProductivity เพื่อนำไปใช้ในงานพัฒนาชุมชน
•ให้คำปรึกษา เสนอแนะ แนะนำแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่ม Productivity
•ตรวจสอบติดตามผล เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหการ เกษตรกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน Kaizen การวิเคราะห์ปัญหา การปรับปรุงพัฒนางาน

- มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now