เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านการทำการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมการทำการเกษตรที่ถูกต้อง เหมาะสม
1.1 รวบรวมสมาชิกผู้สนใจ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
1.2 กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรุ้ด้านการทำการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม
1.3 จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำการเกษตร

2.ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักวิชาการด้านการเกษตร
2.1 นำองค์ความรู้ และหลักการดำเนินงานของดมเดลช่องสาริกา ถ่ายทอดไปยังพื้นที่อื่นๆ
2.3 สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมด้านการเกษตรของชุมชน

3.งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์,วิทยาศาสตร์,พัฒนาชุมชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้านการเกษตร,การพัฒนาชุมชน,กิจกรรมเพื่อสังคมหรือที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ด้านงานกิจกรรมเพื่อสังคม

- มีทักษะในการสื่อสาร

- มีความเป็นผู้นำและมีจิตสาธารณะ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now