เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดูแลติดตามการทำงานของระบบ e-Catalog และรายงานความผิดปกติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ

- จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ e-Catalog รวมถึงจัดทำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ

- ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ e-Catalog กับ User

- Set up นำข้อมูลบนระบบ e-Catalog

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน Shopping online System,Web bade system,Procurement system อย่างน้อย 0-2 ปี

- มีความรู้ด้านระบบ ERP,order management program

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • การจัดซื้อ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now