เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ซัพพลายเชน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วิเคราะห์ Optimization Model การผลิตไส้กรอก

- วิเคราะห์และเปรียบเทียบ Demand & Supply Chainและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลโดยใช้โมเดลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และการนำเสนองานในที่ประชุม

- มีความเข้าใจในระบบ Linear Programming , Cost Accounting

- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now