เจ้าหน้าที่ธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกใบเสร็จรับเงิน สุกรพันธุ์ น้ำเชื้อ ลูกสุกร มูลสุกร ของ BHI

- ออกใบเสร็จรับเงิน สุกรพันธุ์ สุกรขุน น้ำเชื้อ ลูกสุกร ของ TSPF

- จัดเก็บ เมลล์รายงานขาย และใบส่งของ (INV) ในส่วนงานที่ทำ ทั้งหมด

- เปิด PR และทำจ่ายในส่วนของใบเสร็จรับเงิน

- ประกาศราคาสุกรขุน , ราคารับซื้อสุกรเข้า BSM , ราคาสุกรขุนคัดทิ้งหน้าฟาร์มประจำวันพระ และประกาศราคาลูกสุกรประจำวันจันทร์

- จัดทำข้อมูล Traceability ของสุกรนอกเครือ (ฟาร์ม G) ส่งเข้า BSM

- สรุปข้อมูลขาย BHI และ TSPF ประจำเดือน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ ,การจัดการ ,การตลาด

- ประสบการณ์ทำงานด้าน งานบริหารธุรกิจทั่วไป

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now