พนักงานธุรการ ภาคเหนือ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- งานการขออนุมัติจัดซื้อ Spare Part เพื่อให้เป็นไปตามการควบคุม Stock Maximum และ Minimum

- งานแจ้งรับ จัดเก็บ, การตรวจนับ Stock ประจำเดือนและการควบคุมการเบิกจ่าย spare Part ต่าง ๆ

- งานการควบคุมการเบิก จ่ายการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และดูแลบำรุงรักษาเครื่องมมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน เครื่องกล , ไฟฟ้า

- สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now