ผู้จัดการส่วนธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

ดูแลงานเกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานควบคุมการจราจรภายในโรงงาน
- งานซ่อมบำรุง ปรับปรุง( อาคาร/สถานที่ )
- งานบริการห้องพักรับรองและหอพัก
- งานการจัดการอุปกรณ์สำนักงาน
- งานจัดการทรัพย์สิน
- งานต่อใบอนุญาตและประสานงานราชการ
- งานขายเศษวัสดุเหลือใช้
- งานบริการ - บำรุงรักษายานยนต์
- งานบริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุ
- งานบริการห้องประชุม และการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
- งานบริการเครื่องถ่ายเอกสาร
- งานบริการรับ - ต่อ โทรศัพท์

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ และสาจาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี
- การขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
- งานชุมชนสัมพันธ์
- การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน
- งานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now