เจ้าหน้าที่ธุรการ ภาคกลาง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ดำเนินการขายสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- บันทึกงานข้อมูลการขายสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการขายสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- เป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานธุรการ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

สมัครงาน

Apply Now