เจ้าหน้าที่ประสานงาน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก

- การจัดและเตรียมการประชุมต่างๆ,การบันทึกสรุปการประชุม

- การจัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมเอกสารของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสนอพิจารณา

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการประสานงาน/เลขานุการ

- ใช้ ภาษาต่างประเทศได้ดี

- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now