นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส - พัฒนาระบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
- ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน
- วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบงาน
- วิเคราะห์ระบบงานที่ได้ออกแบบไว้และทำความเข้าใจในต้องการ
- จัดทำขั้นตอนและกำหนดรายละเอียดของระบบงาน
- พัฒนาหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาโปรแกรมตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
- ทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของระบบงานที่พัฒนาขึ้นมา
- การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- วิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหาเมื่อได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้าน 4-6 ปี ด้านการออกแบบระบบงานหรือพัฒนาระบบ

- มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

- มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบในการเขียนโปรแกรม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now