นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (People Soft)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- สนับสนุน และร่วมในการจัดทำและติดตั้งระบบงาน People Soft โดยเฉพาะในส่วนของงานเทคนิค

- บันทึกความต้องการทางธุรกิจทางด้านงานบุคคล และความความสามารถของซอฟต์แวร์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการออกแบบระบบในระยะเวลาของโครงการ

- ระบุโครงสร้างข้อมูล และจำนวนข้อมูลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการทำงานของโปรแกรม

- พัฒนารายการโปรแกรมที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม

- จัดทำเอกสารการพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งโครงสร้างรหัสที่วางไว้เพื่อให้ผู้ทำงานร่วมสามารถเข้าใจสิ่งที่พัฒนาขึ้นมา

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโปรแกรมที่พัฒนาเป็นไปตามความต้องการและถูกต้อง

- รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม รวมไปถึงตรวจทานโปรแกรมเพื่อให้ได้โปรแกรมตามความต้องการ

- พัฒนาและแนะนำการทดสอบระบบ และตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้าน People Soft หรือ ระบบงานด้านงานบุคคล

- สามารถวิเคราะห์ และ ประสานงานกับคนอื่นได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now