นักวิเคราะห์ระบบ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- พัฒนาระบบในส่วนงานขาย การตลาด ในประเทศ และจัดส่ง

- รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

- การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้

- การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ทางด้านงานเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบ

- มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วย Platform windows

- มีความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server

- มีความรู้ระบบ ACCPAC

- มีความรู้ระบบ BPCS

- มีความรู้ทางด้านงานขาย หรือการขนส่ง

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now