นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ( IT Security)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. IT Security Management
- ดำเนินการควบคุมความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดการโดย IT ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริหารจัดการ User Profile,Role และสิทธิ์การเข้าถึงระบบงาน
- ควบคุมและเก็บรักษา Powerful/Administrator ID และ Password
- สร้างและบำรุงรักษา User และ Password แก่หน่วยงานผู้ใช้ระบบ

2. IT Compliance and Control
- ดำเนินการปฏิบัติการความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริหารจัดการโดย IT ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
- ตรวจทานค่าความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนการติดตั้ง
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,IT Security)

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 -5 ปี ด้าน IT Security หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ทางด้าน Information Security Standard,Guideline,Procedure and Control

- มีความละเอียดรอบคอบ

- มีความกระตือรือร้นและความสนใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 3 ปี

สมัครงาน

Apply Now