ผู้จัดการแผนกบริหารระบบ IT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ทำหน้าที่ควบคุมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนงาน ERP ใหม่ทั้งที่ศูนย์หลักและศูนย์สำรอง
และบริหารโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี
- ด้านติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- ความรู้หลายด้าน เช่น Server, Network, Database และอื่นๆ เกี่ยวกับระบบ IT Infrastructure

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

สมัครงาน

Apply Now