เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื่องต้น กรณีที่รู้วิธีการแก้ไข

- ติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

- วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหารวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ในงานที่ได้รับมอบหมาย

- ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเวลา รวมทั้งรวบรวมสิ่งที่ได้ดำเนินการเพื่อเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน

- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

- ทดสอบความถูกต้อง ตามคู่มือที่ได้รับ

- ประสานงานกับผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา คอมพิวเตอร์

- ประสบการณ์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now