เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน

- วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี

- ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา

- วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้และทำความเข้าใจในความต้องการ

- พัฒนาและติดตั้งระบบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

- รับแจ้งปัญหาและทำการแก้ไขเบื้องต้น

- ทำการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใต้ข้อกำหนดและเวลา

- ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของระบบ เพื่อให้สามารถป้องกันระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ด้านการติดตั้งระบบ/การแก้ปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

- มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร

- มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในงานสารสนเทศ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now