หัวหน้าส่วนแม่พิมพ์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.ควบคุมการผลิตชิ้นงานขึ้นรูป , งานตัด , พับ , เจาะ

2.จัดทำ Action Plan ตามกลยุทธ์ของบริษัท

3.บริหารงานการผลิตของหน่วยงาน Fitting ให้ได้ตามเป้าหมาย

4.ทำสรุปรายงานเพื่อการบริหารส่วนงานประจำเดือน

5.วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการแก้ไข และวิธีป้องกันปัญหา

6.นำเสนอและรวบรวมการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาส่วนงาน

7.ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

8.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขา แม่พิมพ์ , เครื่องกล

2.อายุ 30 ปี ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตแม่พิมพ์โลหะ

4.มีประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักร

5.สามารถอ่านแบบได้

6.มีความรู้ความสามารถในงาน Fiting

7.ผ่านการควบคุมสายการผลิตไม่น้อยกว่า 5 ปี

8.สามารถใช้โปรแกรม Ms.Offic ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อนุปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now