เจ้าหน้าที่บัญชี

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุมบัญชีลูกหนี้การค้ารายตัว
ทำรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ลูกหนี้การค้า
Key ข้อมูลใบสำคัญรับเงิน & ใบสำคัญรายวันทั่วไปเข้าระบบ G/L
ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีตามใบสำคัญจ่าย (PRQ)
จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อส่งให้ฝ่ายการเงิน
ควบคุมรายวันรับ – จ่าย เพื่อจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
จัดทำรายงานและหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด 1 , 3 ,53 และ ภ.พ. 3

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

เพศหญิง / เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี สาขาบัญชี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปี ขึ้นไป
สามารถ ฟัง+พูด+อ่าน+เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ด้านการปิดงบ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Written Languages

  • อังกฤษ (Basic)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now