นักวิจัยตลาด (Researcher)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1. พัฒนาข้อมูลการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยดำเนินการวิจัย และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการบริหารงานการตลาดและการวางแผนธุรกิจ

2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในงานขายและงานการตลาดของบริษัท

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ สถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีความสามารถด้านการวิจัยและมีประสบการณ์ด้านงานตลาดหรืองานที่เกี่ยวข้อง หากมีตัวอย่างผลงานการวิจัยด้านการตลาดมา Present ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ SPSS และ MS Office ได้ดี

5. สามารถจัดทำ Presentation ในรูปแบบต่างๆ เช่น Powerpoint หรือรายงานได้ดี

6. ทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่กำหนดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: หญิง

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now