Technical Marketing Director

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลการวิจัยผู้บริโภค ตลาด ลูกค้า เพื่อหาความต้องการ และสนองตอบความต้องการของลูกค้า ให้ตรงจุด

- ศึกษาและค้นคว้าองค์ความรู้จากภายในและภายนอกประเทศเพื่อติดตามความเป็นไปด้านเทคโนโลยีการผลิตอาหารเพื่อเป็นฐานความรู้ให้ทีม Innovation R&Dและ Process R&D และการตลาด

- ร่วมวางกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคาให้เหมาะกับแต่ละช่องทางขายเพื่อให้ได้ยอดขาย

- ร่วมพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่กับฝ่ายการตลาดกลางและฝ่ายขายและโรงงาน

- ติดตามการกระจายสินค้าตามช่องทางต่างให้เป็นไปตามกลยุทธ์ช่องทางขาย

- ประสานงานกับโรงงานต่างๆของสายธุรกิจอาหารเพื่อผลิตสินค้าใหม่ และร่วมติดตามตัวผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตสินค้าใหม่ หรือพบปัญหาในสินค้าปัจจุบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสายการผลิต เพื่อให้สินค้าคงคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

- ประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องหรือประยุกต์ได้กับโรงงานต่างๆ ที่มีอยู่ในเครือเบทาโกร

- ให้ความเห็นและติดตามการวางสินค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อให้ได้ถึงปริมาณ, ยอดขาย, กำไรของแต่ละช่องทางที่ได้กำหนดเป้าไว้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรีขึ้นไป โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร

- ประสบการณ์ 10-15 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดต่างประเทศ (ด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาพิเศษ)

- TOEIC 700 ขึ้นไป สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี

- มีความเป็นผู้นำและเป็นนักวางแผนงานที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี

- เป็นนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและแปรรูปอาหาร

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 10 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now