ผู้ตรวจสอบภายใน

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- เตรียมงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย

- สำรวจข้อมูลและกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยงทางด้านการดำเนินการ/การเงิน/การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ

- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน

- จัดทำกระดาษทำการสรุปประเด็นที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

- รายงานความคืบหน้าของงานตรวจสอบให้หัวหน้าทีมรับทราบ

- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจ/สารสนเทศ/ตรวจสอบภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจและระบบงานบริหารในเครือมากกว่า 3 ปี

- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, MS Excel ในระดับดี

- ความสามารถพิเศษ: มีความคิดในเชิงวิเคราะห์/ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในการทำงาน/มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่/มีบุคลิกภาพดี/มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร/และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

- มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Basic)

สมัครงาน

Apply Now