นักโภชนาการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- วิเคราะห์วิจัย และคิดค้นคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหาร

- วิเคราะห์วิจัยคุณค่าทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพของอาหารที่ต้องการนำมาแปรรูป

- คิดค้นวิธีการแปรรูปใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่า โดยนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยในกระบวนการผลิตให้ถูกหลักอนามัยและปลอดภัย

- แนะนำและให้ความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับโภชนาการ สัดส่วนอาหารสำหรับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ อาทิเช่น อาหารตามวัย อาหารสำหรับผู้ป่วย และความปลอดภัยของอาหาร

- เป็นวิทยากรในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้บริโภคการถนอมอาหาร การแปรรูป

- เก็บรวบรวมข้อมูล และเอกสารเกี่ยวกับโภชนาการ และให้ความรู้ในการป้องกันการแพ้สารอาหารต่างๆ ทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรีขึ้นไป โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร

- ประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดต่างประเทศ (ด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาพิเศษ)

- TOEIC 500 ขึ้นไป สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี

- มีความเป็นผู้นำและเป็นนักวางแผนงานที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี

- เป็นนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและแปรรูปอาหาร

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 11 Sep 2016
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • อื่นๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now