เจ้าหน้าที่อาวุโสงานขึ้นทะเบียนอาหาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

- ขึ้นทะเบียนวัตถุดิบ / ผลิตภัณฑ์ตามทะเบียนกฎหมาย

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้อง อาทิ อย.

- จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

- ตรวจสอบระเบียบการค้ากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และล่าสุดอยู่เสมอ

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

- ควบคุมหลักเกณฑ์การผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบทางการค้า

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

- ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร

- ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

- TOEIC 700 ขึ้นไป สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี

- ความคิดเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล

- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี

- มีจริยธรรมในการทำงานสูง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครงาน

Apply Now